Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1 Opdrachtnemer
4changes vertegenwoordigd door:
Thea de Jong, Haam 4 1771 PK Wieringerwerf, verder te noemen onder de naam 4changes

1.2 Opdrachtgever
De natuurlijke- of rechtspersoon die 4changes opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten.

1.3 Overeenkomst
De overeenkomst die 4changes met opdrachtgever sluit tot het verlenen van diensten, als training, coaching en advies.

1.4 Opdracht
De opdracht die 4changes van opdrachtgever ontvangt tot het uitvoeren van een of meerdere van de in artikel 1.3 genoemde artikelen.

Artikel 2: Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het totstandkomen, de inhoud en de nakoming van alle tussen opdrachtgever en 4changes gesloten overeenkomsten;
2.2 Nadere afspraken, toezeggingen en verklaringen door of namens 4changes binden 4changes uitsluitend indien deze schriftelijk zijn bevestigd;
2.3 Deze algemene leveringsvoorwaarden sluiten in geval van strijdigheid uitdrukkelijk de toepassing van alle algemene voorwaarden van welke aard dan ook, van opdrachtgever uit.

Artikel 3: Offertes
3.1 Offertes worden door 4changes aangeboden en zijn gedurende 1 maand geldig;
3.2 Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de offerte voordoen, zal 4changes de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk inlichten.

Artikel 4: Prijzen en prijswijzigingen
4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele reis en verblijfkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld;
4.2 De prijs die 4changes heeft opgegeven voor werkzaamheden die door 4changes worden geleverd geldt uitsluitend voor werkzaamheden conform de opgegeven en overeenkomen specificaties.

Artikel 5: Bevestiging opdrachten en totstandkoming overeenkomsten
5.1 4changes stuurt naar aanleiding van de tussen partijen gemaakte afspraken een mail of opdrachtbevestiging toe aan de opdrachtgever. Opdrachtgever moet uiterlijk 14 dagen na ontvangst een “voor akkoord” aangeven via mail of ondertekende opdrachtbevestiging of zijn schriftelijke bezwaren daartegen ingediend hebben bij 4changes.

Artikel 6: Annulering trainingen en coaching
6.1 Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst met 4changes te annuleren, mits hij de reeds gemaakte kosten en de hierdoor voor 4changes ontstane schade vergoedt:

· Wanneer annulering plaatsvindt in de periode van 6 weken of langer voor aanvang van de training, is annulering kosteloos
· Wanneer annulering plaatsvindt in de periode van 7 dagen of korter voor aanvang van de overeenkomen datum van uitvoering van de opdracht, is opdrachtgever 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd,
· Wanneer de annulering plaatsvindt 8 of meer dagen tot 6 weken voor aanvang van de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht, is opdrachtgever 50% van het overgekomen bedrag verschuldigd.

6.2 Wanneer de coachee niet komt opdagen op de in overleg gemaakte afspraak voor coaching, is 4changes gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen. Deze bedragen anderhalf maal het geldende uurtarief. Bij voorafgaande annulering door ziekte of andere zwaarwegende omstandigheden is dit niet het geval. Wanneer meer dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak verzocht wordt deze te wijzigen, zijn hiervoor ook geen kosten verschuldigd.

Artikel 7: Betalingen
7.1 Betaling van het op de factuur vermelde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door 4changes is vereist;

7.2 4changes is gerechtigd tot incasso over te gaan, waarbij proceskosten voor rekening zijn van opdrachtgever.

Artikel 8: Inschakeling derden
8.1 Indien zulks naar het oordeel van 4changes redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, is 4changes gerechtigd om de overeenkomst (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel overeengekomen is. 4changes blijft onverminderd verantwoordelijk voor de behoorlijke uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst.

Artikel 9: Intellectueel eigendom
9.1 Zonder uitdrukkelijke toestemming van 4changes mogen het cursusmateriaal, uitgewerkte ideeën, adviezen, modellen, offertes e.d. op generlei wijze worden vermenigvuldigd, aan derden ter inzage worden gegeven en/of in strijd met enig andere intellectueel recht worden aangewend;

9.2 Zonder uitdrukkelijke toestemming van 4changes mag niets van het door 4changes aangereikte gedachtegoed in enig retrievelsystem worden opgenomen.

Artikel 10: Geheimhouding

10.1 4changes en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

10.2 De geheimhouding van 4changes betreft eveneens de gevallen waarin binnen coaching een cliënt, niet zijnde de opdrachtgever geheimhouding verlangt.

Artikel 11: Aansprakelijkheid 4changes

11.1 4changes is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor schade of zogenaamde gevolgschade die opdrachtgever bij het laten verrichten van diensten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade en immateriële schade.

11.2 Onverminderd het bepaalde in bovenstaande artikelen, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van 4changes te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een overeenkomst door 4changes aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van 4changes in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van 4changes in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.

11.3 Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van 4changes, zal opdrachtgever 4changes vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten of dienstverlening en zal hij 4changes alle schade vergoeden die 4changes lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 12: Overmacht

12.1 Indien 4changes door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, of de opdrachtgever niet aan 4changes, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht periode.

12.2 Ingeval van overmacht heeft opdrachtgever geen recht op enige
schadevergoeding, ook niet als 4changes als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. Indien de overmacht een periode van een jaar overschrijdt hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

12.3 Onder overmacht wordt een niet toerekenbare onmogelijkheid verstaan die maakt dat de verplichting voor een bepaalde periode niet kan worden nagekomen.

Artikel 13: Toepasselijk recht
13.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.